Informacje o placówce

MOW Renice jest całodobową placówką resocjalizacyjną dla chłopców. Celem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, umożliwienie uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, wychowania młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Istotnym jest ponadto zapewnienie bezpiecznych warunków kształcenia i wychowania, a także przygotowanie wychowanków do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym i samodzielności życiowej. Ośrodek jako placówka składa się z internatu i Zespołu Szkół przy MOW Renice.

Zespół Szkół

W ramach Zespołu Szkół funkcjonuje Gimnazjum (cztery oddziały - klasy I-III) oraz łączona klasa V z VI szkoły podstawowej. Podczas zajęć szkolnych jest realizowany normalny program obowiązujący w szkołach powszechnych. Szkoła w ośrodku zapewnia wychowankom pomoc w zakresie wyrównywania poziomu wiadomości i umiejętności w czasie zajęć lekcyjnych oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych. W zależności od możliwości intelektualnych wychowanków, w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o śródrocznej promocji do klasy programowo wyższej. Pedagog szkolny i psycholog zajmują się pomocą psychologiczno - pedagogiczną dla wychowanków i ich rodzin. Prowadzą zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne, przeprowadzają diagnozę wstępną nowoprzybyłych wychowanków oraz sporządzają im Indywidualny Proces Resocjalizacji. Poza tym pedagog szkolny koordynuje proces usamodzielniania wychowanków pełnoletnich oraz prowadzi zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki. Przez nauczycieli prowadzone są kółka zainteresowań (polonistycznie i matematyczne) pozwalające na poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań przez uczniów zdolnych.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy MOW w Renicach ma na celu kształcić właściwy stosunek człowieka do przyrody, a szczególnie rozwijać aktywną postawą młodzieży w praktycznym działaniu na rzecz środowiska. Aby w/w cele zostały zrealizowane bierzemy czynny udział w ogólnopolskich akcjach np. "Sprzątanie Świata", "Nie wypalajmy traw, przecież nie zabija się skowronków", "Ratujmy kasztanowce". Zbieramy fundusze na rzecz schroniska dla bezdomnych psów w Gorzowie Wlkp. Gromadzimy karmę dla ptaków i zwierzyny leśnej. Budujemy karmniki, budki lęgowe, budy dla bezdomnych psów. Organizujemy rajdy do lasów, kuligi, ogniska, wycieczki. Sprawdzamy swoje umiejętności na konkursach wiedzy. Spotykamy się na naszych zajęciach z leśnikami, strażnikami lasu, policjantami, strażakami. Opiekunem i prowadzącym kółko jest mgr Wiesława Kurnicka.

Katecheza

Placówka nasza wraz z wioską Renice należy do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Sulimierzu a dekanatu w Lipianach nad którymi sprawuje pieczę Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska w Szczecinie. Wychowankowie Ośrodka biorą udział w katechizacji, czynnie uczestniczą we wspólnocie parafialnej, utrzymują porządek wokół Kościoła, są ministrantami, lektorami. W tej też wspólnocie są chrzczeni, przystępują do I komunii świętej, (jeżeli zachodzi potrzeba) oraz co roku przystępują do Sakramentu Bierzmowania. Na terenie ośrodka organizowane są spotkania opłatkowe wychowanków i kadry wraz z proboszczem. Młodzież bierze też udział w Rekolekcjach Wielkopostnych.12 XII 1999roku w ramach wizytacji odwiedził Ośrodek J. E. Ks. Arcybiskup Zygmunt Kamiński i 31 X 2004 roku J.E.Ks. Biskup Jan Gałecki.

Internat

Organizacją działalności resocjalizacyjnej i opiekuńczej w znacznym stopniu zajmuje się internat działający w ośrodku. Istnieje siedem grup wychowawczych, w każdej z grup jest od ośmiu do dwunastu wychowanków.

Działalność internatu jest regulowana:

 • Rozkładem dnia,
 • Rozkładem zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych w tygodniu,
 • Regulaminem ośrodka.
 • Planami pracy poszczególnych grup wychowawczych

Wychowankowie przebywający w internacie ośrodka podzieleni są na grupy wychowawcze, które uwzględniają wiek, rozwój fizyczny i umysłowy oraz poziom wykształcenia wychowanków.Internat ośrodka jest wyposażony w odpowiednie meble i sprzęt, pomoce do rekreacji i wypoczynku oraz urządzenia i przedmioty niezbędne do codziennego życia.

Urządzenia i pomieszczenia internatu obejmują:

 • Wyodrębnione zespoły mieszkalne dla grup wychowawczych, wyposażone w sprzęt i meble o charakterze domowym i wystroju sprzyjającym kształtowaniu socjalnych, kulturalnych i estetycznych potrzeb i nawyków wychowanków,
 • Pracownie do zajęć kół zainteresowań i zajęć specjalistycznych,
 • Pomieszczenia dla samorządu i organizacji młodzieżowych,
 • Salę biblioteczną z czytelnią,
 • Sale rekreacyjno-sportowe,
 • Pomieszczenia dla zespołu żywienia,
 • Pomieszczenia zespołu zdrowia z izbą chorych,
 • Pracownię psychologiczno-terapeutyczną,
 • Zaplecze administracyjno-gospodarcze.

Ponadto w otoczeniu ośrodka znajdują się urządzenia i tereny sportowe, gwarantujące możliwość prowadzenia różnych zajęć sportowych, rekreacyjnych i wypoczynku wychowanków.

Przyjętą metodą pracy z wychowankami w MOW w Renicach jest resocjalizacja nieletnich przez naukę, pracę i sport. Przyjęte zadania są realizowane zarówno w ramach placówki jak i w środowisku otwartym. W ośrodku istnieją trzy sekcje sportowe: piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego. Chłopcy uczestniczą w lokalnych imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy Myślibórz dla młodzieży ze środowisk otwartych.. Placówka jest znana z zaangażowania w życiu sportowym. Często udostępnia posiadaną bazę sportową na rzecz środowiska lokalnego.

Drugą podstawową formą działalności resocjalizacyjnej jest resocjalizacja przez pracę. Wszelkie prace przy utrzymaniu czystości w budynku i na terenie ośrodka wykonują sami wychowankowie. Do ich obowiązków należy:

 • Utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach w budynku, np. w sypialniach, świetlicach, toaletach, łazienkach, korytarzach,
 • Uprawa ogrodu warzywnego i zbiór wypracowanych plonów,
 • Porządkowanie i pielęgnacja parku znajdującego się na terenie ośrodka,
 • Konserwacja i utrzymanie bazy sportowej w należytym stanie,
 • Drobne prace remontowe pomieszczeń grupowych (malowanie, tapetowanie, itp.).

Wychowankowie szeroko współpracują z wiejską społecznością lokalną wykonując szereg prac na rzecz tej społeczności (utrzymanie terenu wokół kościoła w Renicach, pomoc w pracach wykopkowych, odśnieżanie drogi dojazdowej do wsi w okresie zimowym).Ponadto w internacie prowadzonych jest szereg innych oddziaływań, do których należą między innymi:

 • Koła zainteresowań (wędkarskie, kulinarne, informatyczne, modelarskie, turystyki rowerowej),
 • Organizowanie uroczystości rocznicowych (święta narodowe i religijne),
 • Przygotowanie wychowanków chętnych do przyjęcia sakramentu I Komunii świętej i sakramentu bierzmowania,
 • Samodzielne wykonanie wystroju pomieszczeń grupowych (prace plastyczne, rzeźby, prowadzenie kronik grupowych),
 • Wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, spacery do lasu, wyjścia do muzeum i na basen w Myśliborzu.

Oprócz wymienionych wyżej ogólnych oddziaływań każdy z wychowanków ma opracowany Indywidualny Program Resocjalizacji (IPR), na podstawie, którego prowadzona jest indywidualna praca z poszczególnymi wychowankami. Taki program jest opracowywany przy współudziale całego zespołu wychowawczego (pedagog, psycholog, wychowawcy). Każdy z wychowanków otrzymuje swojego indywidualnego opiekuna (wychowawcę). Do jego zadań należy:

 • reprezentowanie interesów wychowanka w placówce i na zewnątrz,
 • opieka, bieżące badania, leczenie, dbałość o realizację potrzeb wychowanka,
 • ocena aktualnej sytuacji wychowanka w placówce i domu rodzinnym,
 • utrzymywanie kontaktu z rodziną,
 • wspólnie z wychowankiem opracowywanie zadań i celów oraz planowanie przyszłości,
 • przygotowanie do powrotu do środowiska rodzinnego,
 • pomoc w usamodzielnieniu.

Na posiedzeniu zespołu wychowawczego z udziałem osobistego opiekuna, wychowawców, nauczycieli, psychologa, dyrektora, omawiana jest sytuacja wychowanka, przedstawione są materiały i informacje zebrane w okresie diagnozowania wstępnego, stan zdrowia dziecka, przebieg nauki w szkole, informacje o rodzinie, słabe i mocne strony wychowanka, obszary szczególnie zaniedbane lub zaburzone, uzdolnienia i zainteresowania, w oparciu, o które można budować Indywidualny Plan Resocjalizacyjny. Następnie ustalane są kierunki i cele indywidualnej pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej. Planowane efekty wychowawcze są szczegółowymi celami, wynikającymi z diagnozy wstępnej i rozpoznania potrzeby wyposażenia wychowanka w nowe umiejętności, nowe jakości w przejawianych postawach. Indywidualny Plan Resocjalizacyjny zawiera również zaplanowane środki i metody postępowania.